Dokumendid

Dokumendid


Põhimäärus

Arengukava 2023-2028

Kallemäe Kooli kvaliteedi käsiraamat

STHK õppekava

STHK Kirjalike tööde vormistamise juhend

STHK üldtööplaan 2022/2023 õppeasta

Kallemäe Kooli tegevusaruanne 2017/2018 õppeaasta; 2018/2019 õppeaasta

2018. aasta üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasiside

Sisehindamise aruanne 2021

Asjaajamiskord

STHK õppeosakonna õppenõukogu alarühmade koosseis ja nende kokkukutsumise kord

Kallemäe Kooli arenguvestluse läbiviimise kord

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse sisehindamise kord

Kallemäe Kooli töökorralduse reeglid

Töötasujuhend

Kallemäe Kooli vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi kord

Ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste esitamise kord Kallemäe Koolis

Ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste esitamise vorm

STHK õpilase vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

STHK Tugisüsteem haridusliku erivajadusega õpilase toetamiseks

STHK kodukord

STHK õpilase õigused ja kohustused

STHK õpilase käitumise reeglid

STHK Kuressaare õppehoone õpilase õigused

STHK Kuressaare õppehoone õpilase kohustused

STHK kogukondliku e-suhtlemise hea tava

Õpilaste õiguste harta

Abivajavast ja hädaohus olevast lapsest teatamine

Kallemäe Kooli õpilasesinduse töökord

STHK õpilaskodu kodukord

Kallemäe Kooli pikapäevarühma töökorraldus

Kallemäe Kooli võimla kodukord

STHK Klassi- ja kooliväliste ürituste või väljasõitude korraldamise kord

Kallemäe Kooli hankekord

Autode kasutamise kord

Töötajate motiveerimise ja tunnustamise kord

STHK tasuliste teenuste hinnakiri