Sotsiaalteenused

Tugiisikuteenus


Pere tugiisikuteenus

Tugiisikuteenust on õigus saada last kasvataval isikul, kes vajab abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel. Teenuse sihtgrupiks on lastega pered, kes on sattunud sotsiaal- ja/või lastekaitsetöötaja huviorbiiti.

Pere tugiisikuteenuse osutamine algab sotsiaalkomisjoni otsusest, kes on hinnanud kliendi teenuse vajaduse ja oodatavad tulemused/soovitud muutused peres.

Tugiisikuteenuse eesmärk lastega peredele on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.

Tugiisiku poolt pakutav kõrvalabi seisneb eelkõige jõustamises ning inimese suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises juhendamise, julgustamise ja motiveerimise kaudu. Olenevalt inimese vajadusest on tugiisik abistaja asjaajamisel, emotsionaalse toe pakkuja, kogemuste või teabe vahendaja jne.

Jõustamise eelduseks on see, et tugiisik tunnustab inimese enesemääramisõigust ning julgustab teenuse saajat leidma ja kasutama toimetulemisel oma olemasolevaid oskusi, teadmisi ja isikuomadusi.  

Juhendamine tähendab konkreetsete toimingute (nt kodutööd) õpetamist, nõuandeid aja ja tegevuste planeerimiseks jms. Juhendamine asjaajamisel või kontaktide loomisel tähendab tugiisiku jaoks sageli ka inimese saatjaks olemist (teenuse saajal on koos tugiisikuga turvalisem või julgem liikuda).  

Motiveerimist ja julgustamist vajavad kõik tugiisikuteenuse saajad ning osad neist ka juhendamist konkreetsete toimingute tegemiseks või õppimiseks. Abi kohustuste täitmisel tähendab näiteks teenuse saaja kohustust oma laste ja teiste pereliikmete eest hoolitseda ja lastel õppida ning koolikohustust täita. Õiguste teostamine täiskasvanud teenuse saaja puhul tähendab näiteks õigust taotleda toetusi ja sotsiaalteenuseid või kasutada avalikke teenuseid. Tugiisik ei tee inimese eest tegevusi ära, vaid juhendab peret nende teostamiseks 

Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja igakülgset arengut toetava kasvukeskkonna tagamine. Vajaduse korral hõlmab teenuse osutamine juhendamist lapse hooldustoimingutes.

 

Tugiisiku teenus somaatiliste haigustega lastele haridusasutuses 

Teenuse eesmärgiks on toetada lapsevanema toimetulekut või töötamist ning lapse ea- või võimetekohast arengut ja vajadusel hooldustoimingute sooritamine.  

Tugiisik abistab somaatilise haigusega last arendavate tegevuste tegemisel, vaba aja veetmisel ning õpetab ja julgustab last igapäevaelus toime tulema. Tugiisikuteenust osutatakse vastavalt lapse vajadusele lasteaias või koolis. Tugiisik võib vajadusel olla ka lapsele saatjaks teel haridusasutusse ja tagasi. 

Tugiisikuteenust osutatakse kuni 18-aastasele lapsele. Kui laps õpib põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes, siis kuni lapse 19-aastaseks saamiseni või õppeaasta lõpuni.

 

 

Pere tugiisikuteenus

Tugiisikuteenust on õigus saada last kasvataval isikul, kes vajab abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel. Teenuse sihtgrupiks on lastega pered, kes on sattunud sotsiaal- ja/või lastekaitsetöötaja huviorbiiti.

Pere tugiisikuteenuse osutamine algab sotsiaalkomisjoni otsusest, kes on hinnanud kliendi teenuse vajaduse ja oodatavad tulemused/soovitud muutused peres.

Tugiisikuteenuse eesmärk lastega peredele on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.

Tugiisiku poolt pakutav kõrvalabi seisneb eelkõige jõustamises ning inimese suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises juhendamise, julgustamise ja motiveerimise kaudu. Olenevalt inimese vajadusest on tugiisik abistaja asjaajamisel, emotsionaalse toe pakkuja, kogemuste või teabe vahendaja jne.

Jõustamise eelduseks on see, et tugiisik tunnustab inimese enesemääramisõigust ning julgustab teenuse saajat leidma ja kasutama toimetulemisel oma olemasolevaid oskusi, teadmisi ja isikuomadusi.  

Juhendamine tähendab konkreetsete toimingute (nt kodutööd) õpetamist, nõuandeid aja ja tegevuste planeerimiseks jms. Juhendamine asjaajamisel või kontaktide loomisel tähendab tugiisiku jaoks sageli ka inimese saatjaks olemist (teenuse saajal on koos tugiisikuga turvalisem või julgem liikuda).  

Motiveerimist ja julgustamist vajavad kõik tugiisikuteenuse saajad ning osad neist ka juhendamist konkreetsete toimingute tegemiseks või õppimiseks. Abi kohustuste täitmisel tähendab näiteks teenuse saaja kohustust oma laste ja teiste pereliikmete eest hoolitseda ja lastel õppida ning koolikohustust täita. Õiguste teostamine täiskasvanud teenuse saaja puhul tähendab näiteks õigust taotleda toetusi ja sotsiaalteenuseid või kasutada avalikke teenuseid. Tugiisik ei tee inimese eest tegevusi ära, vaid juhendab peret nende teostamiseks 

Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja igakülgset arengut toetava kasvukeskkonna tagamine. Vajaduse korral hõlmab teenuse osutamine juhendamist lapse hooldustoimingutes.

 

Tugiisiku teenus somaatiliste haigustega lastele haridusasutuses 

Teenuse eesmärgiks on toetada lapsevanema toimetulekut või töötamist ning lapse ea- või võimetekohast arengut ja vajadusel hooldustoimingute sooritamine.  

Tugiisik abistab somaatilise haigusega last arendavate tegevuste tegemisel, vaba aja veetmisel ning õpetab ja julgustab last igapäevaelus toime tulema. Tugiisikuteenust osutatakse vastavalt lapse vajadusele lasteaias või koolis. Tugiisik võib vajadusel olla ka lapsele saatjaks teel haridusasutusse ja tagasi. 

Tugiisikuteenust osutatakse kuni 18-aastasele lapsele. Kui laps õpib põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes, siis kuni lapse 19-aastaseks saamiseni või õppeaasta lõpuni.