Kool

Vastuvõtu tingimused ja kord


Saaremaa Toetava Hariduse Keskusesse võetakse õppima koolikohustuslikus eas olevaid õpilasi, kelle puhul:

* on kooliväline nõustamismeeskond andnud soovituse eritoe või tõhustatud toe rakendamiseks, st, õpilane vajab puudespetsiifilist õppekorraldust, kohandatud õpikeskkonda, erimetoodika rakendamist, kohandatud õppematerjale ja abivahendeid ning õppes osalemiseks regulaarseid tugispetsialistide teenuseid;

* elukoha järgses haridusasutuses rakendatud erinevad keskkonna- ja õppekorralduslikud tugimeetmed, sh Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse spetsialistide soovitatud meetmed, ei ole andnud õppe- ja kasvatustegevuses soovitud tulemusi ning kes ei kahjusta teiste Saaremaa Toetava Hariduse Keskuses õppivate õpilaste heaolu. Käesolevat nõuet ei kohaldata toimetuleku- ja hooldusõppe puhul.

* Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse juhtumikorraldaja juhitud erinevate osapoolte meeskonnatöö soovitus on õppima asuda Saaremaa Toetava Hariduse Keskusesse.

Kool lähtub õpilaste vastuvõtmisel kaasava hariduse põhimõtetest, mille järgi õpib haridusliku erivajadusega õpilane reeglina elukohajärgses koolis ning õppe kohandusi sh elukohajärgsest koolist erinevas õppekohas õppimist võimaldatakse vaid nii kaua, kui see on vajalik.

STHK vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Lapsevanem/eestkostja/hooldaja esitab 

1. klassi tuleva lapse puhul

põhikooli vastuvõtu taotluse (haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO)

teisest koolist ületulekul 

koolivahetuse taotluse (samuti haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO)

 

 

Saaremaa Toetava Hariduse Keskusesse võetakse õppima koolikohustuslikus eas olevaid õpilasi, kelle puhul:

* on kooliväline nõustamismeeskond andnud soovituse eritoe või tõhustatud toe rakendamiseks, st, õpilane vajab puudespetsiifilist õppekorraldust, kohandatud õpikeskkonda, erimetoodika rakendamist, kohandatud õppematerjale ja abivahendeid ning õppes osalemiseks regulaarseid tugispetsialistide teenuseid;

* elukoha järgses haridusasutuses rakendatud erinevad keskkonna- ja õppekorralduslikud tugimeetmed, sh Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse spetsialistide soovitatud meetmed, ei ole andnud õppe- ja kasvatustegevuses soovitud tulemusi ning kes ei kahjusta teiste Saaremaa Toetava Hariduse Keskuses õppivate õpilaste heaolu. Käesolevat nõuet ei kohaldata toimetuleku- ja hooldusõppe puhul.

* Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse juhtumikorraldaja juhitud erinevate osapoolte meeskonnatöö soovitus on õppima asuda Saaremaa Toetava Hariduse Keskusesse.

Kool lähtub õpilaste vastuvõtmisel kaasava hariduse põhimõtetest, mille järgi õpib haridusliku erivajadusega õpilane reeglina elukohajärgses koolis ning õppe kohandusi sh elukohajärgsest koolist erinevas õppekohas õppimist võimaldatakse vaid nii kaua, kui see on vajalik.

STHK vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Lapsevanem/eestkostja/hooldaja esitab 

1. klassi tuleva lapse puhul

põhikooli vastuvõtu taotluse (haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO)

teisest koolist ületulekul 

koolivahetuse taotluse (samuti haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO)