Meist

Missioon, visioon, põhiväärtused


Missioon

Saremaa Toetava Haridus Keskus tagab hariduslike erivajadustega õpilastele võimetekohase hariduse, loob turvalise õpikeskkonna ning toetab läbi jõustamise laste võimalikult edukat integreerumist ühiskonda.

 

Visioon

Oleme innovaatiline, edasiviivatele haridusuuendustele avatud ning pidevas arengus olev haridusasutus koos vajaduspõhiste tugiteenustega tagamaks erinevate hariduslike erivajadustega õpilastele maakonnas parimad võimalused põhihariduse omandamiseks ja isiksuse mitmekülgseks arenguks.

 

Põhiväärtused

1. Lapsekesksus – kõige tähtsam koolis on õpilane ja tema turvalisus ning meie tegevus lähtub tema heaolust. Teeme pidevat koostööd lapsele oluliste lähedastega, suhtume neisse lugupidavalt ja oleme neile toeks.

2. Väärikus – oleme usaldusväärsed ja vastutame oma sõnade, valikute ning käitumise eest. Suhtleme inimestega avatult, sõbralikult ja viisakalt.

3. Ettevõtlikkus ja positiivsus – seame endale tööalaseid eesmärke ja tegutseme nende elluviimise nimel. Oleme sihikindlad ja tegeleme pideva enesearendamisega. Planeerime oma aega. Oleme valmis igakülgseks koostööks. Tööalastele probleemidele läheneme loovalt ning keskendume lahenduste leidmisele. Osaleme ühisüritustel, oleme aktiivsed kooli arendustegevuses ja julgeme võtta vastutusi. Oleme heatujulised, motiveeritud ja edumeelsed.

4. Hoolivus – hoolime iseendast ja inimestest meie ümber. Meie jaoks on olulised head suhted inimeste vahel. Oleme abivalmis, valmis kuulama, mõistma ja abistama. Oma igapäevategevustes lähtume säästva arengu seisukohtadest.

5. Praktilisus – igapäevategevustes seame esikohale praktilisuse. Omi mõtteid ja ideid väljendame lühidalt ja selgelt. Laste juhendamisel peame oluliseks lõimimise põhimõtet ning õpetatava seostamist elu praktiliste vajaduste ja reaalsete olukordadega. Praktiliste oskuste omandamiseks kasutame kõiki koolis ja selle ümbruses olemasolevaid võimalusi (õueklass, kooliaed, haljasalad, spordi- ja mänguväljak, õpilaskodu, söökla, õppekäigud, matkad, külastused, ekskursioonid jne).

Missioon

Saremaa Toetava Haridus Keskus tagab hariduslike erivajadustega õpilastele võimetekohase hariduse, loob turvalise õpikeskkonna ning toetab läbi jõustamise laste võimalikult edukat integreerumist ühiskonda.

 

Visioon

Oleme innovaatiline, edasiviivatele haridusuuendustele avatud ning pidevas arengus olev haridusasutus koos vajaduspõhiste tugiteenustega tagamaks erinevate hariduslike erivajadustega õpilastele maakonnas parimad võimalused põhihariduse omandamiseks ja isiksuse mitmekülgseks arenguks.

 

Põhiväärtused

1. Lapsekesksus – kõige tähtsam koolis on õpilane ja tema turvalisus ning meie tegevus lähtub tema heaolust. Teeme pidevat koostööd lapsele oluliste lähedastega, suhtume neisse lugupidavalt ja oleme neile toeks.

2. Väärikus – oleme usaldusväärsed ja vastutame oma sõnade, valikute ning käitumise eest. Suhtleme inimestega avatult, sõbralikult ja viisakalt.

3. Ettevõtlikkus ja positiivsus – seame endale tööalaseid eesmärke ja tegutseme nende elluviimise nimel. Oleme sihikindlad ja tegeleme pideva enesearendamisega. Planeerime oma aega. Oleme valmis igakülgseks koostööks. Tööalastele probleemidele läheneme loovalt ning keskendume lahenduste leidmisele. Osaleme ühisüritustel, oleme aktiivsed kooli arendustegevuses ja julgeme võtta vastutusi. Oleme heatujulised, motiveeritud ja edumeelsed.

4. Hoolivus – hoolime iseendast ja inimestest meie ümber. Meie jaoks on olulised head suhted inimeste vahel. Oleme abivalmis, valmis kuulama, mõistma ja abistama. Oma igapäevategevustes lähtume säästva arengu seisukohtadest.

5. Praktilisus – igapäevategevustes seame esikohale praktilisuse. Omi mõtteid ja ideid väljendame lühidalt ja selgelt. Laste juhendamisel peame oluliseks lõimimise põhimõtet ning õpetatava seostamist elu praktiliste vajaduste ja reaalsete olukordadega. Praktiliste oskuste omandamiseks kasutame kõiki koolis ja selle ümbruses olemasolevaid võimalusi (õueklass, kooliaed, haljasalad, spordi- ja mänguväljak, õpilaskodu, söökla, õppekäigud, matkad, külastused, ekskursioonid jne).