Meist

Tutvustus


Saaremaa Toetava Hariduse Keskus (STHK) on Kallemäe Kooli õigusjärglane.  STHK on Saaremaa valla hallatav põhikool hariduslike erivajadustega õpilastele.

Kallemäe Kool asutati 1940. aastal. Kooli peahoone asub Valjala vallas Kallemäe külas. Erivajadustega õpilaste õpetamist alustati 1976. aastal. 01. septembril 2005. a toimus Kuressaare linna toimetuleku- ja hooldusklasside liitmine Kallemäe Kooliga ja sellest ajast paikneb kool kahes erineva aadressiga hoones, mille vahemaa on ca 30 km. Liidetud osa, STHK Kuressaare õppehoone, asub Kuressaares, Suur-Põllu 4.

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuses toimub õpetamine põhikooli lihtsustatud õppekava alusel, lihtsustatud-, toimetuleku- ja hooldusõppes ning põhikooli riikliku õppekava alusel. 

Peale 9. klassi lõpetamist saab lihtsustatud õppel oleva lapse lapsevanem sooviavalduse alusel taotleda ühe lisa-aasta, mille eesmärgiks on valmistada noor ette kutseõppesse asumiseks. Hooldus- ja toimetulekuõppel olevate laste puhul on lapse 9. klassi lõpetamisel lapsevanemal võimalus taotleda kahel järjestikusel õppeaastal pikendatud õppeaastat ning peale nende lõpetamist veel üht lisa-aastat iseseisva toimetuleku suurendamiseks.

STHK Kallemäe õppehoones paikneb 32 kohaline õpilaskodu, kus tagatakse lastele kindel päevarežiim, järelevalve ja turvalisus. STHK Kuressaare õppehoones töötab pikapäevarühm tagamaks puuetega laste vanematele võimaluse osaleda aktiivselt tööelus. Õpilaskodus elavaid lapsi toitlustatakse päevas 4, kodus käivaid 2 korda. Elamine õpilaskodus ja toitlustamine koolis on lapse jaoks tasuta. Samuti hüvitatakse sõidukulud kooli ja tagasi.

Tervishoiuteenust pakub mõlemas majas Perearst Ingrid Tamm OÜ. Õpilaste toetamiseks töötab koolis sotsiaalpedagoog, logopeed ja ravivõimlemise instruktor (füsioterapeut). Lisaks neile teenustele pakub kooli oma rehabilitatsioonimeeskond psühholoogi, eripedagoog/logopeedi, sotsiaaltöötaja ja füsioterapeudi teenuseid ning koostab SKA suunamiskirja alusel õpilastele rehabilitatsiooniplaane.

Mõlemad hooned on igati kaasaegsed ning nende renoveerimisel on arvestatud erivajadustega laste vajadusi. Kallemäe õppehoone renoveerimise tulemusena valmisid 2011. aasta sügiseks lisaks avarale koolihoonele igati kaasaegsed välised spordirajatised (staadion, võrkpalli/korvpalli väljak, tenniseväljak), võimla, aula, bassein, jõusaal jne. Sellest tulenevalt on majas väga head võimalused nii spordiga tegelemiseks, vaba aja sisustamiseks kui rehabilitatsiooniks. Kool oma suure õuealaga asub kauni looduse keskel, kus lastel on palju liikumisruumi.

Õpilaste kooli vastuvõtmine toimub õppeaastaringselt koolivälise nõustamiskomisjoni soovituse ja lapsevanema kirjaliku avalduse alusel STHK direktori poolt kinnitatud käskkirjas ,,Õpilase Saaremaa Toetava Hariduse Keskusesse vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord" kehtestatud korras.


 

Kooli tegevuse eesmärk ja ülesanne:

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse eesmärgiks on olla üle Eesti tunnustatud hariduslike erivajadustega laste kool-kompetentsikeskus. Lahti seletatuna tähendab see seda, et kool on oma tegevuses ülipaindlik, lähtub iga lapse individuaalsest eripärast ja pakub komplektset lähenemist erinevate teenuste näol vastavalt vajadusele. Kuna kõnealune kool on Saare maakonnas ainus HEV kool, siis püütakse leida lahendusi peaaegu kõigi erivajadustega õpilaste õpetamiseks, säästmaks vanemaid oma lapse mandrile kooli saatmisest.

Kooli ülesandeks on mitmekülgselt õpilase arengut toetava tegevusega tagada tema hilisemas elus võimalikult iseseisev toimetulek. Selle tagamiseks oleme innovaatilised, valmis õppima ja arenema koos organisatsiooni ja ühiskonnaga.

 

Õppe- ja kasvatuskorralduse alused

  • Kooli õppetöö aluseks on põhikooli riikliku õppekava ja põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppe õppeprogrammide alusel koostatud kooli õppekava.
  • Õppetöö alguse, lõpu ja õppevaheajad määrab haridus- ja teadusminister. Töönädal on viiepäevane, õppeaastas on 175 õppepäeva ja 35 õppenädalat.
  • Õppetöö põhivormiks on õppetund. Õpilaste nädalakoormus, õppeainete loend ja õppetundide arv on kehtestatud haridus- ja teadusministeeriumi määrusega. Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaaniga.

Saaremaa Toetava Hariduse Keskus (STHK) on Kallemäe Kooli õigusjärglane.  STHK on Saaremaa valla hallatav põhikool hariduslike erivajadustega õpilastele.

Kallemäe Kool asutati 1940. aastal. Kooli peahoone asub Valjala vallas Kallemäe külas. Erivajadustega õpilaste õpetamist alustati 1976. aastal. 01. septembril 2005. a toimus Kuressaare linna toimetuleku- ja hooldusklasside liitmine Kallemäe Kooliga ja sellest ajast paikneb kool kahes erineva aadressiga hoones, mille vahemaa on ca 30 km. Liidetud osa, STHK Kuressaare õppehoone, asub Kuressaares, Suur-Põllu 4.

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuses toimub õpetamine põhikooli lihtsustatud õppekava alusel, lihtsustatud-, toimetuleku- ja hooldusõppes ning põhikooli riikliku õppekava alusel. 

Peale 9. klassi lõpetamist saab lihtsustatud õppel oleva lapse lapsevanem sooviavalduse alusel taotleda ühe lisa-aasta, mille eesmärgiks on valmistada noor ette kutseõppesse asumiseks. Hooldus- ja toimetulekuõppel olevate laste puhul on lapse 9. klassi lõpetamisel lapsevanemal võimalus taotleda kahel järjestikusel õppeaastal pikendatud õppeaastat ning peale nende lõpetamist veel üht lisa-aastat iseseisva toimetuleku suurendamiseks.

STHK Kallemäe õppehoones paikneb 32 kohaline õpilaskodu, kus tagatakse lastele kindel päevarežiim, järelevalve ja turvalisus. STHK Kuressaare õppehoones töötab pikapäevarühm tagamaks puuetega laste vanematele võimaluse osaleda aktiivselt tööelus. Õpilaskodus elavaid lapsi toitlustatakse päevas 4, kodus käivaid 2 korda. Elamine õpilaskodus ja toitlustamine koolis on lapse jaoks tasuta. Samuti hüvitatakse sõidukulud kooli ja tagasi.

Tervishoiuteenust pakub mõlemas majas Perearst Ingrid Tamm OÜ. Õpilaste toetamiseks töötab koolis sotsiaalpedagoog, logopeed ja ravivõimlemise instruktor (füsioterapeut). Lisaks neile teenustele pakub kooli oma rehabilitatsioonimeeskond psühholoogi, eripedagoog/logopeedi, sotsiaaltöötaja ja füsioterapeudi teenuseid ning koostab SKA suunamiskirja alusel õpilastele rehabilitatsiooniplaane.

Mõlemad hooned on igati kaasaegsed ning nende renoveerimisel on arvestatud erivajadustega laste vajadusi. Kallemäe õppehoone renoveerimise tulemusena valmisid 2011. aasta sügiseks lisaks avarale koolihoonele igati kaasaegsed välised spordirajatised (staadion, võrkpalli/korvpalli väljak, tenniseväljak), võimla, aula, bassein, jõusaal jne. Sellest tulenevalt on majas väga head võimalused nii spordiga tegelemiseks, vaba aja sisustamiseks kui rehabilitatsiooniks. Kool oma suure õuealaga asub kauni looduse keskel, kus lastel on palju liikumisruumi.

Õpilaste kooli vastuvõtmine toimub õppeaastaringselt koolivälise nõustamiskomisjoni soovituse ja lapsevanema kirjaliku avalduse alusel STHK direktori poolt kinnitatud käskkirjas ,,Õpilase Saaremaa Toetava Hariduse Keskusesse vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord" kehtestatud korras.


 

Kooli tegevuse eesmärk ja ülesanne:

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse eesmärgiks on olla üle Eesti tunnustatud hariduslike erivajadustega laste kool-kompetentsikeskus. Lahti seletatuna tähendab see seda, et kool on oma tegevuses ülipaindlik, lähtub iga lapse individuaalsest eripärast ja pakub komplektset lähenemist erinevate teenuste näol vastavalt vajadusele. Kuna kõnealune kool on Saare maakonnas ainus HEV kool, siis püütakse leida lahendusi peaaegu kõigi erivajadustega õpilaste õpetamiseks, säästmaks vanemaid oma lapse mandrile kooli saatmisest.

Kooli ülesandeks on mitmekülgselt õpilase arengut toetava tegevusega tagada tema hilisemas elus võimalikult iseseisev toimetulek. Selle tagamiseks oleme innovaatilised, valmis õppima ja arenema koos organisatsiooni ja ühiskonnaga.

 

Õppe- ja kasvatuskorralduse alused

  • Kooli õppetöö aluseks on põhikooli riikliku õppekava ja põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppe õppeprogrammide alusel koostatud kooli õppekava.
  • Õppetöö alguse, lõpu ja õppevaheajad määrab haridus- ja teadusminister. Töönädal on viiepäevane, õppeaastas on 175 õppepäeva ja 35 õppenädalat.
  • Õppetöö põhivormiks on õppetund. Õpilaste nädalakoormus, õppeainete loend ja õppetundide arv on kehtestatud haridus- ja teadusministeeriumi määrusega. Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaaniga.