Kool

Personali vastutusvaldkonnad


Direktor - vastutab kõigi valdkondade toimimise eest koolis (õppe- ja kasvatustegevus, õpilaskodu ja pikapäevarühma töö, rehabilitatsiooniteenus). Kui vastava valdkonnaga tegelevat töötajat ei õnnestu kätte saada, võib alati pöörduda kõigis küsimustes direktori poole. Kindlasti tuleb teda informeerida kõigist kriisiolukordadest ja tööd takistavatest teguritest. Esindab kooli ning suhtleb koolipidajaga.

Juhiabi - vastutab dokumendihalduse, arhiivinduse, personalitöö, finantsvaldkonna s.h. varahaldus ja EHIS-e keskkonna täitmise eest. Lisaks täidab sekretäri ülesandeid (koostab dokumente, vastab telefonile, võtab vastu külalisi, dokumente jne.) ning kokkuleppeliselt on võtnud vastutuse koostöös A/Ü esimehega töötajate sünnipäevade ja muude oluliste tähtpäevade tähistamise ning kohvipausidega seotu eest.

Majandustöötaja - vastutab kogu majandusvaldkonna eest (majad, rajatised, territooriumid ja kogu nendega seotud tehnosüsteemide töö), tagab riskianalüüsi, tulekahju korral tegutsemise plaani, äkkrünnaku korral tegutsemise plaani ning hädaolukorras tegutsemise plaani olemasolu ning vastavate õppuste korraldamise personalile. Varustab töötajaid tööks vajalike töövahenditega. Vajadusel korraldab hankeid ja peab läbirääkimisis erinevate haldus- ning hankelepingute sõlmimiseks.

Õppealajuhataja - on otseseks ülemuseks õpetajatele, kasvatajatele, õpetaja-kasvataja abidele, ringijuhtidele, logopeed-eripedagoogile ja füsioterapeudile, edastab ettepanekud nende töötajate koolitusvajaduste kohta. Koordineerib õppe- ja kasvatustööd, suhtleb lastevanematega ja teiste koostööpartneritega ning huvigruppidega. Juhendab IÕK ja IK koostamist, lisa-aasta õppe korraldamist ning õpilaskodus tööd. Vastutab kooli õppekava koostamise ja muutmise, õppenõukogu koosolekute ettevalmistamise, infotundide läbiviimise, klassikomplektide komplekteerimise, tunnijaotuse ja tunniplaani koostamise eest. On hoolekogu liige ja täidab seal protokollija kohustusi.

Juhtkond - eelpool nimetatud ametitest moodustub kooli juhtkond (direktor, majandustöötaja, juhiabi, õppealajuhataja), mille liikmed katavad ära kõik koolielu puudutavad valdkonnad.

Klassijuhataja - igale klassikomplektile kinnitatakse õppeaasta algul klassijuhataja, kes on oma klassi õpilastele ,,ema" eest koolis. Tema suhtleb esmajärjekorras oma klassi õpilaste lastevanematega ning viib läbi õppeaasta lõpus lapse arenguvestluse koos lapsevanemaga. Tema vastutab ka oma klassi õpilaste IÕK ja IK koostamise eest õppeaasta algul. Lapsevanema jaoks on ta esimene inimene, kelle poole pöörduda kas oma last või koolielu puudtavate küsimustega ning kelle teatada lapse koolitööst puudumisest.

Huvijuht - koordineerib erinevate tähtpäevade tähistamist koolis, korraldab üritusi ja õpilasesinduse tööd.

A/Ü esimees - peab läbirääkimisi kollektiivlepingu küsimustes, vastutab selle kehtivuse eest. Koordineerib a/ü liikmete ettevõtmisi, on töötajate esindajaks läbirääkimistes kooli juhtkonnaga.

Rehabilitatsioonimeeskonna juht - on otsene ülemus rehabilitatsioonimeeskonna liikmetele, korraldab rehabilitatsiooniteenustega seotut, vastutab teenuse osutamisega seotud dokumentatsiooni eest, täidab X-tee portaali, kogub ja säilitab andmestikke, koostab arveid SKA-le esitamiseks, planeerib aasta eelarvet, suhtleb teenuse saajate ja nende esindajatega.

Vanemkasvataja - vastutab õpilaskodu igapäevatöö toimise eest. Korraldab õpilaskodu koosolekuid ja üritusi, planeerib kasvatajate tööaegu, koostab õpilaskodu dokumentatsiooni ja teeb vajadusel muudatusettepanekuid õpilaskodu töö paremaks korraldamiseks, kogub ja edastab direktorile õpilaskodu avaldused jne.

Direktor - vastutab kõigi valdkondade toimimise eest koolis (õppe- ja kasvatustegevus, õpilaskodu ja pikapäevarühma töö, rehabilitatsiooniteenus). Kui vastava valdkonnaga tegelevat töötajat ei õnnestu kätte saada, võib alati pöörduda kõigis küsimustes direktori poole. Kindlasti tuleb teda informeerida kõigist kriisiolukordadest ja tööd takistavatest teguritest. Esindab kooli ning suhtleb koolipidajaga.

Juhiabi - vastutab dokumendihalduse, arhiivinduse, personalitöö, finantsvaldkonna s.h. varahaldus ja EHIS-e keskkonna täitmise eest. Lisaks täidab sekretäri ülesandeid (koostab dokumente, vastab telefonile, võtab vastu külalisi, dokumente jne.) ning kokkuleppeliselt on võtnud vastutuse koostöös A/Ü esimehega töötajate sünnipäevade ja muude oluliste tähtpäevade tähistamise ning kohvipausidega seotu eest.

Majandustöötaja - vastutab kogu majandusvaldkonna eest (majad, rajatised, territooriumid ja kogu nendega seotud tehnosüsteemide töö), tagab riskianalüüsi, tulekahju korral tegutsemise plaani, äkkrünnaku korral tegutsemise plaani ning hädaolukorras tegutsemise plaani olemasolu ning vastavate õppuste korraldamise personalile. Varustab töötajaid tööks vajalike töövahenditega. Vajadusel korraldab hankeid ja peab läbirääkimisis erinevate haldus- ning hankelepingute sõlmimiseks.

Õppealajuhataja - on otseseks ülemuseks õpetajatele, kasvatajatele, õpetaja-kasvataja abidele, ringijuhtidele, logopeed-eripedagoogile ja füsioterapeudile, edastab ettepanekud nende töötajate koolitusvajaduste kohta. Koordineerib õppe- ja kasvatustööd, suhtleb lastevanematega ja teiste koostööpartneritega ning huvigruppidega. Juhendab IÕK ja IK koostamist, lisa-aasta õppe korraldamist ning õpilaskodus tööd. Vastutab kooli õppekava koostamise ja muutmise, õppenõukogu koosolekute ettevalmistamise, infotundide läbiviimise, klassikomplektide komplekteerimise, tunnijaotuse ja tunniplaani koostamise eest. On hoolekogu liige ja täidab seal protokollija kohustusi.

Juhtkond - eelpool nimetatud ametitest moodustub kooli juhtkond (direktor, majandustöötaja, juhiabi, õppealajuhataja), mille liikmed katavad ära kõik koolielu puudutavad valdkonnad.

Klassijuhataja - igale klassikomplektile kinnitatakse õppeaasta algul klassijuhataja, kes on oma klassi õpilastele ,,ema" eest koolis. Tema suhtleb esmajärjekorras oma klassi õpilaste lastevanematega ning viib läbi õppeaasta lõpus lapse arenguvestluse koos lapsevanemaga. Tema vastutab ka oma klassi õpilaste IÕK ja IK koostamise eest õppeaasta algul. Lapsevanema jaoks on ta esimene inimene, kelle poole pöörduda kas oma last või koolielu puudtavate küsimustega ning kelle teatada lapse koolitööst puudumisest.

Huvijuht - koordineerib erinevate tähtpäevade tähistamist koolis, korraldab üritusi ja õpilasesinduse tööd.

A/Ü esimees - peab läbirääkimisi kollektiivlepingu küsimustes, vastutab selle kehtivuse eest. Koordineerib a/ü liikmete ettevõtmisi, on töötajate esindajaks läbirääkimistes kooli juhtkonnaga.

Rehabilitatsioonimeeskonna juht - on otsene ülemus rehabilitatsioonimeeskonna liikmetele, korraldab rehabilitatsiooniteenustega seotut, vastutab teenuse osutamisega seotud dokumentatsiooni eest, täidab X-tee portaali, kogub ja säilitab andmestikke, koostab arveid SKA-le esitamiseks, planeerib aasta eelarvet, suhtleb teenuse saajate ja nende esindajatega.

Vanemkasvataja - vastutab õpilaskodu igapäevatöö toimise eest. Korraldab õpilaskodu koosolekuid ja üritusi, planeerib kasvatajate tööaegu, koostab õpilaskodu dokumentatsiooni ja teeb vajadusel muudatusettepanekuid õpilaskodu töö paremaks korraldamiseks, kogub ja edastab direktorile õpilaskodu avaldused jne.