Meist

Tutvustus


2017. aastal läbiviidud haldusreformi tulemusena tekkis suur Saaremaa vald. Sellele järgnenud erinevate valdkondade vallaülene süstematiseerimine puudutas ka tugevajavate laste hariduskorraldust. Kallemäe Kooli riigilt vallale ülevõtmise käigus 2020. aastal toimunud aruteludes tõdeti, et lisaks nimetatud asutusele tegelevad tuge vajavate lastega vallas veel Kuressaare Perekodu (osutas erinevaid toetavaid sotsiaalteenuseid) ning Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus. Jõuti järelduseni, et süsteem on keeruline ja erinevate osapoolte ning rahastajate vahel killustunud. Selle tulemusena otsustas Saaremaa Vallavolikogu 26. märtsil 2021 ühendada üheks asutuseks senised kolm iseseisvat hallatavat asutust, liites Saaremaa Toetava Hariduse Keskusega Kuressaare Perekodu ning Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse.

01.01.2022 tööd alustanud ühendasutus Saaremaa Toetava Hariduse Keskus (edaspidi STHK) on Saaremaa Vallavalitsuse hallatav asutus - üldhariduskool, mis tegutseb vallavalitsuse haridus- ja noorsootöövaldkonna ning sotsiaalvaldkonna eest vastutavate struktuuriüksuste haldusalas.

STHK eesmärk on olla oskusteabekeskus Saaremaa valla lastele, õpilastele, lapsevanematele, õpetajatele ja koostööpartneritele, toetamaks õppijate arengut, isiksuse, töö- ja ühiskonnaelus vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakute ning valmisolekute kujundamisel, kasutades selleks komplekselt nii haridus-, sotsiaal- kui ka tervishoiuvaldkonna tuge.

STHK ülesandeks on:

1)  koondada infot tuge vajavate laste ja nende vanemate vajadustest ning teha selle põhjal vallavalitsusele ettepanekuid sihtgrupile vajalike teenuste väljatöötamiseks ja korraldamiseks;

2) lihtsustada lapsevanema jaoks lapsele vajaliku toe saamist.

 

STHK tegevus jaguneb kolme osakonna vahel:

1. õppeosakond

2. haridustugiteenuse osakond

3. sotsiaalteenuste osakond.

Osakondade üleselt toimib juhtumikorraldus, mida rakendatakse juhul, kui lapsele/õpilasele ja tema perele vajalike abimeetmete osutamine eeldab erinevate valdkondade vastutusala töötajate ja organisatsioonide omavahelist koostööd. Juhtumikorraldaja vastutab juhtumi koordineerimise eest, mille eesmärk on läbi kaasamise ja võrgustikutöö suurendada perekonna iseseisvat toimetulekut.

 

I õppeosakond

Õppeosakond paikneb kahes õppehoones. Esimene (suurem) paikneb Kallemäe külas, teine väiksem asub Kuressaares, Suur-Põllu 4.

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuses toimub õpetamine põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel lihtsustatud, toimetuleku ja hooldusõppes ning põhikooli riikliku õppekava alusel. 

Peale 9. klassi lõpetamist saab lapse lapsevanem sooviavalduse alusel taotleda ühe lisa-aasta, mille eesmärgiks on valmistada noor ette kutseõppesse asumiseks. Hooldus- ja toimetulekuõppel olevate laste puhul on lapse 9. klassi lõpetamisel lapsevanemal võimalus taotleda kahel järjestikusel õppeaastal pikendatud õppeaastat ning peale nende lõpetamist veel üht lisa-aastat iseseisva toimetuleku suurendamiseks.

STHK Kallemäe õppehoones paikneb 26 kohaline õpilaskodu, kus tagatakse lastele kindel päevarežiim, järelevalve ja turvalisus. STHK Kuressaare õppehoones töötab pikapäevarühm tagamaks puudega laste vanematele võimaluse osaleda aktiivselt tööelus. Õpilaskodus elavaid lapsi toitlustatakse päevas 4 korda, kodus käivaid 2 korda. Elamine õpilaskodus ja toitlustamine koolis on lapse jaoks tasuta. Samuti hüvitatakse sõidukulud kooli ja tagasi.

Õpilasi toetab koolis sotsiaalpedagoog, logopeed ja füsioterapeut.

 

II haridustugiteenuste osakond

Kvaliteetsele haridustugiteenuste kättesaadavusele ja spetsialistide olemasolule on hakatud Eestis aasta aastalt järjest suuremat tähelepanu pöörama. Saaremaal alustas tööd 2018. aasta novembris Saaremaa Lase ja Perede Tugikeskus, mis täna kannab haridustugiteenuste osakonna nime ning kuhu koondati kõik vallas töötavad hariduse tugispetsialistid. Taolise muudatuse eesmärgiks oli parandada teenuste kättesaadavust, ühtlustada teenuste kvaliteeti, pakkuda spetsialistidele suuremaid arenguvõimalusi, et olla teadlikum tugi nii lapsevanematele kui õpetajatele, kellel puudub sageli ajaline ressurss ja oskused vanemate nõustamiseks.

Tugispetsialistid (logopeedid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, psühholoogid) alustasid keskuse all tööd 2019/2020 õppeaasta 1. septembrist, aga nende füüsiline töökoht on endiselt haridusasutustes. Vaid psühholoog teeb vastuvõtte keskuses kohapeal. Seda eelkõige põhjusel, et lapsed ei soovi enamasti minna psühholoogile oma muredest rääkima haridusasutuses.

Spetsialistidest on moodustatud neli erialarühma: logopeedid, eripedagoogid, psühholoogid ja sotsiaalpedagoogid.

Lisaks pakub osakond tugiisikuteenust lastele haridusasutustes.

Osakond peab oluliseks, et tugi, mida lapsele hariduse omandamisel ja sotsiaalsete oskuste arendamisel pakume, oleks ennetav, paindlik ja suunatud lapsele, perele, õpetajale just siis, kui vajadust märgatakse ja jääks last saatma selle vajaduse ära langemiseni.

 

III sotsiaalteenuste osakond

Kuni 2014. aastani tegutses Kuressaare Väikelastekodu Saare Maavalitsuse hallatava asutusena, osutades asenduskodu-, lapsehoiu- ja rehabilitatsiooniteenuseid. Kuressaare Väikelastekodu likvideerimise järgselt moodustati Kuressaare Perekodu, mis oli Kuressaare linna allasutus.

STHK moodustamise järgselt jätkab Kuressaare Perekodu aastast 2022 STHK sotsiaalteenuste osakonnana. Osakonna tegevusalaks on eelkõige osutada laste hoolekandeteenuseid (asendushooldusteenus vanemliku hoolitsuseta lastele, rehabilitatsiooniteenus puuetega lastele, lapsehoiuteenus, tugiisikuteenus), mille eesmärgiks on tagada vanemliku hoolitsuseta lastele ja noortele turvaline kasvukeskkond, aga ka laiendada teenuseid peredele toetamaks puuetega laste ja/või erinevates toimetulekuraskustes peresid.

Asendushooldusteenust osutatakse kahes peremajas Tolli 11 ja Kohtu 27a, Kuressaares. Kohtu tänaval asuvas peremajas osutatakse perekoduteenust, Tolli tänava peremajas osutatakse asenduskoduteenust.

Ühes peremajas osutatakse lapsehoiuteenust eelkooliealistele lastele vanuses 1,5 kuni 6 eluaastat ja teises lapsehoiuteenust raske ja sügava puudega kooliealistele lastele õppetegevusest vabal ajal.

Samuti osutatakse vajadusel varjupaigateenust lastele ja/või peredele.

Alates 2021. aastast osutab osakond KOV sotsiaalosakonna poolt suunatud peredele tugiisikuteenust.

Alates 2022. aasta algusest on sotsiaalteenuse osakonna koordineerida ka perelepitus- ja perenõustamisteenuse osutamine.

2017. aastal läbiviidud haldusreformi tulemusena tekkis suur Saaremaa vald. Sellele järgnenud erinevate valdkondade vallaülene süstematiseerimine puudutas ka tugevajavate laste hariduskorraldust. Kallemäe Kooli riigilt vallale ülevõtmise käigus 2020. aastal toimunud aruteludes tõdeti, et lisaks nimetatud asutusele tegelevad tuge vajavate lastega vallas veel Kuressaare Perekodu (osutas erinevaid toetavaid sotsiaalteenuseid) ning Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus. Jõuti järelduseni, et süsteem on keeruline ja erinevate osapoolte ning rahastajate vahel killustunud. Selle tulemusena otsustas Saaremaa Vallavolikogu 26. märtsil 2021 ühendada üheks asutuseks senised kolm iseseisvat hallatavat asutust, liites Saaremaa Toetava Hariduse Keskusega Kuressaare Perekodu ning Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse.

01.01.2022 tööd alustanud ühendasutus Saaremaa Toetava Hariduse Keskus (edaspidi STHK) on Saaremaa Vallavalitsuse hallatav asutus - üldhariduskool, mis tegutseb vallavalitsuse haridus- ja noorsootöövaldkonna ning sotsiaalvaldkonna eest vastutavate struktuuriüksuste haldusalas.

STHK eesmärk on olla oskusteabekeskus Saaremaa valla lastele, õpilastele, lapsevanematele, õpetajatele ja koostööpartneritele, toetamaks õppijate arengut, isiksuse, töö- ja ühiskonnaelus vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakute ning valmisolekute kujundamisel, kasutades selleks komplekselt nii haridus-, sotsiaal- kui ka tervishoiuvaldkonna tuge.

STHK ülesandeks on:

1)  koondada infot tuge vajavate laste ja nende vanemate vajadustest ning teha selle põhjal vallavalitsusele ettepanekuid sihtgrupile vajalike teenuste väljatöötamiseks ja korraldamiseks;

2) lihtsustada lapsevanema jaoks lapsele vajaliku toe saamist.

 

STHK tegevus jaguneb kolme osakonna vahel:

1. õppeosakond

2. haridustugiteenuse osakond

3. sotsiaalteenuste osakond.

Osakondade üleselt toimib juhtumikorraldus, mida rakendatakse juhul, kui lapsele/õpilasele ja tema perele vajalike abimeetmete osutamine eeldab erinevate valdkondade vastutusala töötajate ja organisatsioonide omavahelist koostööd. Juhtumikorraldaja vastutab juhtumi koordineerimise eest, mille eesmärk on läbi kaasamise ja võrgustikutöö suurendada perekonna iseseisvat toimetulekut.

 

I õppeosakond

Õppeosakond paikneb kahes õppehoones. Esimene (suurem) paikneb Kallemäe külas, teine väiksem asub Kuressaares, Suur-Põllu 4.

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuses toimub õpetamine põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel lihtsustatud, toimetuleku ja hooldusõppes ning põhikooli riikliku õppekava alusel. 

Peale 9. klassi lõpetamist saab lapse lapsevanem sooviavalduse alusel taotleda ühe lisa-aasta, mille eesmärgiks on valmistada noor ette kutseõppesse asumiseks. Hooldus- ja toimetulekuõppel olevate laste puhul on lapse 9. klassi lõpetamisel lapsevanemal võimalus taotleda kahel järjestikusel õppeaastal pikendatud õppeaastat ning peale nende lõpetamist veel üht lisa-aastat iseseisva toimetuleku suurendamiseks.

STHK Kallemäe õppehoones paikneb 26 kohaline õpilaskodu, kus tagatakse lastele kindel päevarežiim, järelevalve ja turvalisus. STHK Kuressaare õppehoones töötab pikapäevarühm tagamaks puudega laste vanematele võimaluse osaleda aktiivselt tööelus. Õpilaskodus elavaid lapsi toitlustatakse päevas 4 korda, kodus käivaid 2 korda. Elamine õpilaskodus ja toitlustamine koolis on lapse jaoks tasuta. Samuti hüvitatakse sõidukulud kooli ja tagasi.

Õpilasi toetab koolis sotsiaalpedagoog, logopeed ja füsioterapeut.

 

II haridustugiteenuste osakond

Kvaliteetsele haridustugiteenuste kättesaadavusele ja spetsialistide olemasolule on hakatud Eestis aasta aastalt järjest suuremat tähelepanu pöörama. Saaremaal alustas tööd 2018. aasta novembris Saaremaa Lase ja Perede Tugikeskus, mis täna kannab haridustugiteenuste osakonna nime ning kuhu koondati kõik vallas töötavad hariduse tugispetsialistid. Taolise muudatuse eesmärgiks oli parandada teenuste kättesaadavust, ühtlustada teenuste kvaliteeti, pakkuda spetsialistidele suuremaid arenguvõimalusi, et olla teadlikum tugi nii lapsevanematele kui õpetajatele, kellel puudub sageli ajaline ressurss ja oskused vanemate nõustamiseks.

Tugispetsialistid (logopeedid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, psühholoogid) alustasid keskuse all tööd 2019/2020 õppeaasta 1. septembrist, aga nende füüsiline töökoht on endiselt haridusasutustes. Vaid psühholoog teeb vastuvõtte keskuses kohapeal. Seda eelkõige põhjusel, et lapsed ei soovi enamasti minna psühholoogile oma muredest rääkima haridusasutuses.

Spetsialistidest on moodustatud neli erialarühma: logopeedid, eripedagoogid, psühholoogid ja sotsiaalpedagoogid.

Lisaks pakub osakond tugiisikuteenust lastele haridusasutustes.

Osakond peab oluliseks, et tugi, mida lapsele hariduse omandamisel ja sotsiaalsete oskuste arendamisel pakume, oleks ennetav, paindlik ja suunatud lapsele, perele, õpetajale just siis, kui vajadust märgatakse ja jääks last saatma selle vajaduse ära langemiseni.

 

III sotsiaalteenuste osakond

Kuni 2014. aastani tegutses Kuressaare Väikelastekodu Saare Maavalitsuse hallatava asutusena, osutades asenduskodu-, lapsehoiu- ja rehabilitatsiooniteenuseid. Kuressaare Väikelastekodu likvideerimise järgselt moodustati Kuressaare Perekodu, mis oli Kuressaare linna allasutus.

STHK moodustamise järgselt jätkab Kuressaare Perekodu aastast 2022 STHK sotsiaalteenuste osakonnana. Osakonna tegevusalaks on eelkõige osutada laste hoolekandeteenuseid (asendushooldusteenus vanemliku hoolitsuseta lastele, rehabilitatsiooniteenus puuetega lastele, lapsehoiuteenus, tugiisikuteenus), mille eesmärgiks on tagada vanemliku hoolitsuseta lastele ja noortele turvaline kasvukeskkond, aga ka laiendada teenuseid peredele toetamaks puuetega laste ja/või erinevates toimetulekuraskustes peresid.

Asendushooldusteenust osutatakse kahes peremajas Tolli 11 ja Kohtu 27a, Kuressaares. Kohtu tänaval asuvas peremajas osutatakse perekoduteenust, Tolli tänava peremajas osutatakse asenduskoduteenust.

Ühes peremajas osutatakse lapsehoiuteenust eelkooliealistele lastele vanuses 1,5 kuni 6 eluaastat ja teises lapsehoiuteenust raske ja sügava puudega kooliealistele lastele õppetegevusest vabal ajal.

Samuti osutatakse vajadusel varjupaigateenust lastele ja/või peredele.

Alates 2021. aastast osutab osakond KOV sotsiaalosakonna poolt suunatud peredele tugiisikuteenust.

Alates 2022. aasta algusest on sotsiaalteenuse osakonna koordineerida ka perelepitus- ja perenõustamisteenuse osutamine.